Velferdsteknologi kan være et viktig praktisk hjelpemiddel

Som vi tidligere har skrevet om, er det mange eldre som opplever utrygghet i eget hjem, og det kan være vanskelig for helse- og omsorgstjenesten å følge opp alle like godt. Heldigvis kommer det hele tiden nye velferdsteknologiske løsninger på markedet, og det er stadig flere kommuner som tar den i bruk i sitt arbeid. God velferdsteknologi kan være et verdifullt hjelpemiddel hvis den blir brukt riktig, og kan utvilsomt bidra med å øke tryggheten til de eldre. Det er en forutsetning i slike tilfeller at man bruker teknologien som et supplement til menneskelig hjelp og at man ikke ser på den som en erstatning for annen nødvendig bistand og praktisk oppfølging. Alle har behov for menneskelig kontakt, og det kan være tilfeller hvor de teknologiske løsningene kommer til kort.

Hvis velferdsteknologien blir brukt galt eller på feil premisser kan den oppleves som invaderende, og mange vil være skeptiske til å ta den i bruk. De valgene man gjør når man velger teknologiske løsninger må tilpasses den enkelte brukeren slik at de opplever teknologien som et praktisk hjelpemiddel i hverdagen og forstår hvordan den brukes. Det er viktig at man velger løsninger som ivaretar de eldres behov for trygghet uten at det går utover deres verdighet, valgfrihet og selvstendighet.

Det har for eksempel vært stor skepsis knyttet til såkalte bleiesensorer, som er i bruk på sykehjem og som sier ifra når det er nødvendig å skifte bleie. Dette kan være et eksempel på et hjelpemiddel som kan være et nyttig hjelpemiddel i enkelte situasjoner, men hvor det er behov for å legge klare føringer for å sikre at bruken skjer på brukerens premisser og som ivaretar deres behov for verdighet på en god måte.

https://forskning.no/2018/03/flere-kommuner-bruker-velferdsteknologi/produsert-og-finansiert-av/nasjonalt-senter-e-helseforskning
https://sykepleien.no/2019/02/tja-til-bleiesensor-fra-radet-sykepleieetikk