Personvernerklæring

Behandling og samtykke

Personopplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38) inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår for Bee Concepts produkter og tjenester. Bee Concepts behandling av personopplysninger skjer innfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, EUs personvernforordning (GDPR) og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at Bee Concepts lagrer de personopplysningene du registrerer og de data som sendes inn fra dine sensorer og utstyr, og behandler disse i henhold til gjeldende regelverk.

Behandlingsansvar

To sentrale begreper innen personvern er «databehandler» og «behandlingsansvarlig». Behandlingsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, mens databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Som leverandør er Bee Concepts behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å benytte våre tjenester. Dette innebærer at dersom du velger å koble deg til 3. parts tjenesteleverandører er disse å regne som databehandlere i forbindelse med tjenestene som leveres via Bee Concepts løsninger. Denne typen forhold vil reguleres i egne avtaler mellom bruker (deg) og 3. parts tjenesteleverandør, samt databehandleravtale mellom Bee Concepts og tjenesteleverandøren.

Selskapets kunderegister

Med kunde menes i denne forbindelse enhver som benytter seg av Bee Concepts produkter og tjenester. Bee Concepts vil ved avtaleinngåelsen registrere opplysninger om kunden og avtaleforholdet som selskapet har saklig behov for. Videre vil selskapet registrere alle endringer i avtaleforholdet, tjenestebruk, alle oppdrag og øvrig korrespondanse mellom partene, og alle inn- og utbetalinger i forbindelse med avtalene.

Formål for innsamling av person- og sensordata som kan knyttes til person

Persondata og sensordata som registreres i Bee Concepts applikasjon og plattform for velferdsteknologi, vil i hovedsak være registrert og avlevert fra kunden og kundens tilkoblede utstyr. Formålet med denne innsamlingen av data er å kunne levere avtalte tjenester til kunde og avlevere hensiktsmessig informasjon og/eller varsling tilbake til kunde etter behandling og dataanalyse. Videre er formålet med denne avtalen å sikre at personopplysninger og personsensitive data ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Innsyn, retting og sletting

Kunden har til enhver tid innsyn i egne data via sin bruker-app eller ved pålogging i egen portal. Dersom kunde også er registrert i noen av selskapets markedsføringslister, eller andre registre som kunde ikke har direkte tilgang til, så kan denne informasjonen utleveres til kunde ved en skriftlig og undertegnet henvendelse.

Kunden har til enhver tid tilgang til å endre registrerte personopplysninger om seg selv. Dette gjøres via bruker-app eller ved pålogging til egen portal.

Ved oppsigelse av abonnement har kunde rett til å be om at alle opplysninger om seg selv og innsamlet data fra kundens utstyr slettes. Dette gjøres i bruker-app eller ved pålogging til egen portal i forbindelse med oppsigelse. Dersom kunde ikke ber om sletting av opplysninger beholder Bee Concepts kundens data inntil 6 måneder etter oppsigelse. Dette for å sikre kontinuitet i tolkning av sensordata dersom kunde skulle velge å gjenoppta sitt kundeforhold i denne perioden. Kunde kan også be om at data lagres i en lengre periode enn 6 måneder ved å henvende seg til post@beeconcepts.com. Det gjøres oppmerksom på at lagring over 6 måneder etter oppsigelse av abonnement kan medføre et gebyr for å dekke lagringskostnader.

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon

All kommunikasjon mellom Bee Concepts og kunde vil i hovedsak gjennomføres via elektroniske/digitale kanaler som bruker-app, kundens web, via Bee Concepts supportsystem eller ved e-post til post@beeconcepts.com.

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du å motta avtale og tjenesteinformasjon i elektronisk form i den utstrekning Bee Concepts kan tilby dette.

Samtykke til bruk av sensor- og utstyrsdata til analyse

I forbindelse med prediktiv varsling vil noe innsamlet sensor- og utstyrsdata kunne samles inn til en mer omfattende analyse hvor man også sammenligner innsamlet informasjon med andre kunders data. Denne informasjonen vil da behandles avidentifisert og aggregert, slik at informasjonen ikke direkte kan knyttes til den enkelte kunde. Denne analysen kjøres adskilt fra andre tjenester i Bee Concepts plattform, og ikke under noen omstendigheter vil andre kunder kunne får tilgang til disse dataene eller identifisere andre kunder.

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at dine data benyttes til analyse i aggregert form og hvor disse ikke kan spores tilbake til deg.

Samtykke til deling av personinformasjon med kontakter i eget nettverk
Dersom en kunde velger å koble seg til andre kunder/brukere og gjennom dette danne et personlig nettverk, så gis også kunde mulighet til å dele personinformasjon, varslinger og data fra sensorer og utstyr med andre i dette nettverket. Som standard deles ingen informasjon mellom brukerne, og kunde må derfor aktivt velge å dele sin informasjon dersom dette er ønskelig.

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at dine data deles med personer i ditt nettverk, dersom du aktivt har valgt å benytte denne funksjonaliteten.

Bruk av underleverandører

Bee Concepts kan i enkelte tilfeller måtte benytte underleverandører for å oppfylle avtalen med kunden. I den grad dette vil innbefatte personopplysninger eller personsensitive data vil underleverandører være bundet av taushetserklæringer og gjeldende regelverk i personopplysningsloven, EUs personvernforordning (GDPR) og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Bee Concepts kan inngå avtaler med nye underleverandører etter behov. Kun ved de tilfeller at en ny underleverandør medfører en vesentlig endring i vår behandling av kundes personopplysninger vil det bli gitt særskilt varsel til de berørte kunder.

Sikkerhet

Bee Concepts har selvstendig plikt til å gjennomføre egnede sikkerhetstiltak, men skal også som et minimum oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles i til enhver tid gjeldende personvernregelverk. Behandlingen skal være underlagt sikringstiltak som ivaretar konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for behandling av personopplysningene i henhold til gjeldende personregelverk.

Bee Concepts oppfyller kravene til sikkerhetstiltak eksempelvis med fysiske sikringstiltak, tilgangsstyring, kryptert kommunikasjon, kryptert lagring, internkontrollrutiner, gjennomføring av sikkerhetskopier, sikring av tilgjengelighet, loggføring, utførelse av sikkerhetsrevisjoner i tillegg til rollebeskrivelser og taushetsplikt for ansatte. Rutiner og tiltak for å oppfylle kravene dokumenteres skriftlig av Bee Concepts. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på forespørsel fra kunden. Innsyn i dokumentasjonen skal reguleres strengt (gis kun til begrenset antall autoriserte personer) slik at dette ikke svekker sikkerhetsnivået.

Bee Concepts sin tilgangsstyring sikrer innenfor rammen av hva som er praktisk og hensiktsmessig at kun personer med tjenstlig behov har tilgang til personopplysninger og/eller systemer hvor disse behandles. Sikkerhetsbrudd og bruk av informasjonssystemet i strid med fastlagte rutiner skal anses som avvik. Hovedregelen er at alle avvik som skyldes brudd på datasikkerheten skal meldes til Datatilsynet. Unntak fra dette gjelder hvis det er usannsynlig at avviket medfører en risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern og skal vurderes av behandlingsansvarlig.