Nære pårørende står for nesten 50% av omsorgsoppgavene for eldre i Norge.

Som en del av reformen «Leve hele livet» er det gjort en oppsummering av kunnskap og forskning om pårørende til eldre. Pårørende til eldre er en stor gruppe med stor bredde. Det er ulike behov og få situasjoner er helt like. Likevel finner denne rapporten noen fellesnevnere.Som følge av at de pårørende er en sammensatt gruppe, er naturlig nok et av behovene fleksibilitet i tjenestene. De må kunne tilpasses individuelle behov, samt kunne følge den eldre og pårørende over tid og i ulike faser.

Pårørende opplever ofte for lite informasjon og involvering. Når de i snitt står for nærmere 50% av omsorgen er det viktig at de inkluderes i brukermedvirkningen og informasjonsdelingen med de som yter tjenestene.

Det er ønske om mer informasjon om støttetilbud og tilbudenes innhold. Hverken tilbudene eller informasjonen om dem er godt nok tilgjengelig i dag, noe som betyr at man kan gå glipp av gode støttetilbud.

En sentral funksjon i Bee Concepts’ løsninger er samhandling mellom bruker, pårørende og tjenesteleverandør. Både rapporten og våre egne undersøkelser viser at det er klare behov for dette.

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskapsoppsummering/delrapport5_paarorende_eldre.pdf