Mange eldre opplever utrygghet i eget hjem

Mange tar det for gitt at eldre ønsker å bli boende hjemme lengst mulig, men det finnes forskning som tyder på at mange eldre etter hvert opplever usikkerhet i eget hjem.Dette kan skyldes at de er redde for å skade seg i en dårlig tilpasset bolig, at det er vanskelig å komme seg ut og treffe andre mennesker, eller at det blir en utfordring å gjennomføre hverdagslige oppgaver i huset. Det er likevel ikke alle eldre som har mulighet til å flytte inn i omsorgsboliger eller andre tilpassede boliger, og mange blir boende hjemme en periode til tross for usikkerheten. Ofte kvier de seg for å si ifra om usikkerheten, og det kan være utfordrende å tilby eldre den hjelpen de trenger straks behovet oppstår. Kommuneøkonomien kan være under press, og det blir stadig flere eldre i befolkningen. Selv om de eldre er friskere i dag enn tidligere, vil mange på ett eller annet tidspunkt ha behov for noe hjelp. (ref:

Når man vet at mange eldre lever med usikkerhet, men at ikke alle får tilgang på den hjelpen de ønsker seg, blir det ekstra viktig å sette i gang tiltak for å øke de eldres trygghet og trivsel i eget hjem. Dette kan gjøres på ulike måter, for eksempel med fritidstilbud, ved å øke omfanget på hjemmetjenestene eller tilrettelegge huset og omgivelsene bedre. Familien er ofte en viktig ressurs i slike situasjoner og tar gjerne mye ansvar for de eldre, men også kommunen må være seg dette ansvaret bevisst og bør være forsiktig med å forvente for mye av familien.

https://forskning.no/2018/05/myte-alle-eldre-vil-bo-hjemme-lengst-mul

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/over-halvparten-av-oss-blir-over-80-ar-og-stadig-sprekere)